PREPOZNAVANJE INGERENCIJA LOKALNE I REPUBLIČKE VLASTI OD STRANE GRAĐANA (6)

GRADSKO VEĆE

Gradsko veće je izvršni organ lokalne vlasti. U njegovom sastavu su gradonačelnik, njegov zamenik i članovi gradskog veća. Članove veća bira skupština grada tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove gradskog veća predlaže kandidat za gradonačelnika. Članovi gradskog veća ne mogu istovremeno biti i odbornici. Svaki član veća zadužen je za svoje područje delovanja. Ukoliko odbornik bude izabran za člana gradskog veća, prestaje mu mandat odbornika.

Opštinsko veće predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština grada; neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada; donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine; vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada;  rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;  propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Grada, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Grada;  prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Grad; podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini grada, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;  predlaže akta koje donosi Skupština grada radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Grad;  odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;  postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave; daje saglasnost na odluku o promeni cena komunalnih usluga; donosi Plan odbrane Grada koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Grada sa Planom odbrane Republike Srbije;  donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;  obrazuje žalbenu komisiju; obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti; informiše javnost o svom radu; odlučuje o davanju na korišćenje nepokretnosti, na period do pet godina subjektima koji po Zakonu o javnoj svojini mogu biti nosioci prava korišćenja; odlučuje o davanju u zakup nepokretnosti u svojini grada na period do pet godina;  daje načelnu saglasnost nosiocima prava korišćenja za izdavanje u zakup nepokretnosti koja im je data na korišćenje, osim ako posebnom odlukom nije određena nadležnost drugog organa; vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Grada; odlučuje o pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada;  odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova; donosi poslovnik o radu na predlog gradonačelnika; vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Gradonačelnik predstavlja Gradsko veće, saziva i vodi njegove sednice. Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada Gradskog veća. Gradonačelnik je dužan da obustavi od primene odluku Gradskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

 

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.”

Foto: Jugoslav Radojević

Može vam se još svideti More from author

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.